ტუღუში განცხადებაში აღნიშნავს, რომ 2012 წლის 30 მაისს სახალხო დამცველის აპაარტის წარმომადგენელი შეხვდა და გაესაუბრა 15 წლის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბრალდებულს, რომელიც მოთავსებულია #18 სამკურნალო დაწესებულებაში.

“საქართველოს სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს უზრუნველყოს ს.სარდარიანის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში განთავსება, სრულწლოვანი პატიმრისაგან განცალკევებით, სადაც დაკმაყოფილებული იქნება მიის ყველა საჭიროება“– აღნიშნულია განცხადებაში.

კომენტარები