საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება №18/08/06 18.08.11.

სამეგრელოს შესახებ სარეკლამო ვიდეოკლიპის დასამზადებლად

48,640.0

48,640.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება №09/09/04 09.09.11.

სამეგრელოს შესახებ სარეკლამო ვიდეოკლიპის დასამზადებლად

127,830.0

127,830.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება №06/01/01 06.01.11.

ბათუმის შესახებ მუსიკალური ვიდეო-კლიპის „ბესამე მუჩოს“ შესაქმნელად

56,000.0

56,000.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება №31/01/03 31.01.11.

ქ. ბათუმის შესახებ მუსიკალური ვიდეო-კლიპის „ბესამე მუჩოს“ დასამზადებლად

20,000.0

20,000.0

0.0

კომენტარები